Archives

529. வெள்ளிக்கிழமை பாட்டு

இந்து சுக்ர வார

சுபவ தருவ வார

சுமங்கலிய ரெல்லா

நின்ன பூஜிசுவ புண்ய வார(இந்து)

முஞ்ஜானய மடி உட்டு,

குங்குமவா ஹணெகிட்டு

ரங்கோலிய பாகுலகிட்டு,

ஹண்ணு காயி நீடுவ வார(இந்து)

மல்லிகெ ஜாஜி ஹூமாலே ஹாக்கி

சந்தன ஹச்சி சிங்கார மாடி

கற்பூரதாரத்தி நினகே பெளகி

பக்தியிந்தலி பஜிசுவ வார(இந்து)

சுவாசினி யரிகே குங்கும ஹச்சி

சம்ப்ரமதிந்தா பாகின நீடி

சர்வ மங்கள கீர்த்தியு ஹாடி

சகல பாக்யவா பேடுவ வார(இந்து)

525. துளசி பூஜை பாட்டு

சகி நீனு பாரே குஸுமவ தாரெலெ துளசி பூஜெகே

பூஜேயு மாடோன, புஷ்பவ பேடோன, ஆரத்தி பெளகாண(சகி)

அரிசின குங்கும, பரிமள கெந்தவு, அரளித புஷ்பகளு

மருகு, மல்லிகே, ஜாஜி, தவன, சாமந்திகெ

கைகளில் எத்தி துளசிகெ அர்ப்பிசோணா(சகி)

காயிகளு  கனகவு, பேருகளு பெள்ளியு, ஹச்சின எலெயு

கமலனாபன சஹித ஸ்ரீதுளசிகெ எத்துவெ ஆரத்தி(சகி)

ஒந்தொந்து தளதல்லி, ஒந்தொந்து மூரதி செந்ததிந் திருத்தலு 

ஸிந்து சயனன சஹித ஸ்ரீதுளசி ராணிகெ எத்துவெ ஆரத்தி(சகி)

விட்டல ராயன்ன பட்டத ராணி ஸ்ரேஷ்ட துளசிகெ

கரவ முகிது பேடுவெ நானு, வரவ கொடுவளெ(சகி)

 

 

  

522. பந்தாளு மகாலக்ஷ்மி

பந்தாளு மகாலக்ஷ்மி நம்ம மனெகே சந்தேகவில்லதந்தே

இந்திர லோக மாதே இஷ்ரடார்த்த கொடலக்கே

ஆனந்தவாகி தன்ன அபரா மஹிமன்ன கூட (பந்தாளு)

ஹெஜ்ஜே மேலே ஹெஜ்ஜே  இடுதா

காலு கெஜ்ஜே கலுகலு எனுதா

மூர்ஜகவ மோஹிசுவ முரளீதரன ராணி

சஜ்ஜனரிகே சௌபாக்ய கொடலக்கே (பந்தாளு)

ஸ்ராவண மாசதல்லி சுக்லபக்ஷ பௌர்ணமி திவுசதல்லி

பூசூரரெல்ல கூடி சாசிர நாமவு பாடி

வாசவாகி தன்ன வாசுதேவன்ன ராணி (பந்தாளு)

உட்ட பீதாம்பர ஹொளெயுதே கரதல்லி

கெட்டி கங்கண தோருதா

ஸ்ருஷ்டி கதிபனாத புரந்தர விட்டலன்ன

பட்டதரசி நம்ம இஷ்டார்த்த கொடலக்கே (பந்தாளு)

 

 

 

 

520. பாக்யாதா லக்ஷ்மி பாரம்மா

The song, “Bagyaadha Lakshmi Baaramma” is sung with different lyrics in different ragas. We start Lakshmi Puja and Friday Puja with this song only.

பாக்யாதா லக்ஷ்மி பாரம்மா

நம்மம்ம நீ சௌ (பாக்யாதா)

ஹெஜ்ஜே மேலொந்து ஹெஜ்ஜே நீகுத

கெஜ்ஜே கால்கள நாதவ தோருத

சர்ஜன சாது பூஜே வேளெகே

மஜ்ஜிகே ஒளகின பெண்ணெயந்தே(பாக்யாதா)

கனக வ்ருஷ்டியா கரெயுத பாரே

மனுஜகெ மனசின சித்தியு தோரே

தினகர கோடி த்ரேஜதி ஹொளயுத

ஜனக ராயன்ன குமாரி பேக(பாக்யாதா)

அத்தித் தகளத பக்தர மனயல்லி

நித்ய மஹோத்சவ மத்ய சுமங்களா

சத்யவ தோருவ சாது சர்ஜனரிகெ

சித்ததி ஹொளெயுவ புத்தளி பொம்பே(பாக்யாதா)

சங்கெ யில்லத பாக்யவ கொட்டு

கங்கண கையா திருகுத பாரே

குங்குமாங்கித பங்கஜ லோசனி

வெங்கட ரமணன பட்டத ராணி(பாக்யாதா)

சக்கரை துப்ப காலுகெ ஹரிசுவே

சுக்ர வாரதா பூஜே வேளெகே

அக்கறை யுள்ளத அழகிரி ரங்கன

சொக்க புரந்தர விட்டலன ப்ரியே(பாக்யாதா)

519. கௌரி பூஜை பாட்டு

The festivals are approaching. I wish to share some of kannada pooja songs known to me. This song is about Gowri pooja. In this song it is described how Draupathi, Subathra and other ladies perform Gowri pooja.

திரௌபதி மாடிதளு  ஸ்ரீ கௌரியா பூஜே

காந்தயரொட கூடி(திரௌபதி)

திரௌபதி, சுபத்ரே ஸ்ரீபதி தங்கியு பூப

அர்ஜுனன மடதியரொட கூடி(திரௌபதி)

அரிசன, குங்கும, பெரிசித பரிமள கெந்த

அரளித புஷ்பகளிந்த கௌரிகே பூஜிசுவே செந்த(திரௌபதி)

தாயி கௌரம்மகே இட்டரு நைவேத்ய

செக்கிலி, கடுவு, நொரேஹாலு பாயிசவு

ஹுக்கி, ஹூரணதவொடு ஹப்பள, ஆம்படே

சிக்க கௌரம்மகே இட்டு அர்ப்பிசிதரு(திரௌபதி)

வடத தெங்கின காயி, சிகிளி, தெம்பிட்டனு,

பகுவித பலகளனு நைவேத்ய இட்டரு

முடிப்ரசாதவ பேடி கை முகிது வந்திசி

மடதி கௌரம்மகே கடலெய உடிதும்பி(திரௌபதி)

முத்தின தட்டேலி நவரத்னதாரதிகள மாடி,

முத்து கௌரம்மகே  பக்தி பூர்வதிந்த

ஆரத்தி எத்திதரு(திரௌபதி).