525. துளசி பூஜை பாட்டு

சகி நீனு பாரே குஸுமவ தாரெலெ துளசி பூஜெகே

பூஜேயு மாடோன, புஷ்பவ பேடோன, ஆரத்தி பெளகாண(சகி)

அரிசின குங்கும, பரிமள கெந்தவு, அரளித புஷ்பகளு

மருகு, மல்லிகே, ஜாஜி, தவன, சாமந்திகெ

கைகளில் எத்தி துளசிகெ அர்ப்பிசோணா(சகி)

காயிகளு  கனகவு, பேருகளு பெள்ளியு, ஹச்சின எலெயு

கமலனாபன சஹித ஸ்ரீதுளசிகெ எத்துவெ ஆரத்தி(சகி)

ஒந்தொந்து தளதல்லி, ஒந்தொந்து மூரதி செந்ததிந் திருத்தலு 

ஸிந்து சயனன சஹித ஸ்ரீதுளசி ராணிகெ எத்துவெ ஆரத்தி(சகி)

விட்டல ராயன்ன பட்டத ராணி ஸ்ரேஷ்ட துளசிகெ

கரவ முகிது பேடுவெ நானு, வரவ கொடுவளெ(சகி)

 

 

  

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s