522. பந்தாளு மகாலக்ஷ்மி

பந்தாளு மகாலக்ஷ்மி நம்ம மனெகே சந்தேகவில்லதந்தே

இந்திர லோக மாதே இஷ்ரடார்த்த கொடலக்கே

ஆனந்தவாகி தன்ன அபரா மஹிமன்ன கூட (பந்தாளு)

ஹெஜ்ஜே மேலே ஹெஜ்ஜே  இடுதா

காலு கெஜ்ஜே கலுகலு எனுதா

மூர்ஜகவ மோஹிசுவ முரளீதரன ராணி

சஜ்ஜனரிகே சௌபாக்ய கொடலக்கே (பந்தாளு)

ஸ்ராவண மாசதல்லி சுக்லபக்ஷ பௌர்ணமி திவுசதல்லி

பூசூரரெல்ல கூடி சாசிர நாமவு பாடி

வாசவாகி தன்ன வாசுதேவன்ன ராணி (பந்தாளு)

உட்ட பீதாம்பர ஹொளெயுதே கரதல்லி

கெட்டி கங்கண தோருதா

ஸ்ருஷ்டி கதிபனாத புரந்தர விட்டலன்ன

பட்டதரசி நம்ம இஷ்டார்த்த கொடலக்கே (பந்தாளு)

 

 

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s